Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Veiklos ataskaita už 2009 metus


 

VĮ KAUNO miškų urė dija

Veiklos ataskaita už 2009 metus

 

         VĮ KAUNO miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų numatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įstatymuose numatytą veiklą.

VĮ KAUNO miškų urėdija, kaip valstybės įmonė, įregistruota KAUNO rajono savivaldybėje.

    Pagrindinė veikla yra:

•Ø  miškininkystė ir medienos ruoša;

 

 Įmonės įstatinis kapitalas  yra 5161360.Lt.  kapitalas sumažėjo -1649Lt.,pardavus butą

Pagrindinis įmonės tikslas yra miškų atkūrimas, priežiūra ir apsauga. Šių darbų apimtys  planuojamos kiekvieniems metams, jiems normatyvus tvirtina Generalinė miškų urėdija. 2009-iais metais šių darbų atlikome už  2500,6 tūkst.Lt ir sutaupė 188,2 tūkst.Lt. Tai reiškia, kad ataskaitiniais metais inuplanuoti darbai  buvo įvykdyti su mažesnėmis sąnaudomis.  

Urėdijos struktūroje  yra 6girininkijos: Raudondvario, Vytėnų, Padauguvos, Vilkijos, Karmėlavos, Sitkūnų.

Be girininkijų, kaip struktūrinis padalinys, dar yra medelynas. Medelyne auginami dekoratyviniai augalai - pardavimui ir miško atkūrimui. Kulautuvos  daigyne auginami sodmenys miško atkūrimui. Iš viso medelyne, pagal inventorizacijos duomenis, apskaityta 0,27 mln.vnt. sodmenų, , viso už 1097,1 tūkst.Lt. Kulautuvos daigyne pagal inventorizacijos duomenis, apskaityta 5 mln. vnt. sėjinukų, 1,3 mln.vnt. sodinukų, viso už 1305,9 tūkst.Lt. Sodmenų savikaina skaičiuojama pagal 2002 06 12 d. Aplinkos ministro įsakymą  įsakymą Nr.309, o jų inventorizacija atliekama pagal 2004 m. birželio 21d. įsakymą Nr.D1- 349.

Miško sodmenų auginimas - viena iš prioritetinių įmonės veiklos sričių.

Įmonės veikloje nebenaudojamam turtui realizuoti, metų bėgyje buvo organizuojami turto pardavimo aukcionai. Juose už parduotą ilgalaikį turtą gauta  67,3 tūkst.Lt  pajamų.

Žaliavinės medienos ataskaitiniais metais parduota 66,8tūkst.m3, nenukirsto miško-  2.tūkst.m 3 Palyginus su  2008 m. pajamos sumažėjo 2089,4 tūkst.Lt .sumažėjus rinkos kainoms.

Visų rūšių pajamų urėdija ataskaitiniais metais turėjo 8031tūkst.Lt, 2008m.-10264,2 tūkst.Lt.    

Pagrindines įmonės pardavimų pajamas 2008-2009 m. sudarė :

 

Pajamų pavadinimas

2009metai

Lt

2008m.

Lt

Palyginimas

Žaliavinė mediena

6507370

8587827

-2080457

Nenukirstas miškas

10174

19156

-8982

Sodmenys

883502

951130

-32372

Transporto paslaugos

479768

589492

-109724

Medžioklė

48171

54701

-6530

Viso

7928985

10205168

-2276183

 

2009 metais pajamų iš pardavimų gauta 2276,2 tūkst.Lt mažiau.

Žaliavinės medienos apskaita vykdoma pagal 2005- 09- 28 d. Aplinkos ministro įsakymą  Nr.474 „Dėl apvalios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo".

Žaliavinės medienos, nebaigtos gamybos ir pagamintos produkcijos savikaina skaičiuojama pagal 2001 04 25 d. Miškų ir saugomų teritorijų departamento direktoriaus įsakymą Nr.64.

 Parduotos produkcijos ir paslaugų savikaina 2008-2009m. kito sekančiai:

Savikainos str.

pavadinimas

2009m.

 

2008m

 

Palyginimas

 

Žaliavinė mediena

2744605

2800260

-55655

Sodmenys

836645

699612

137033

Transportas

486647

605612

-118965

Medžioklė

44212

52907

-8695

Viso:

3815028

4162139

-347111

Bendra produkcijos ir paslaugų savikaina sumažėjo347,1tūkst.Lt.

1m³ parduotos medienos savikaina 2008m. buvo 50,18 Lt, 2009m-.41,09 Lt.

Ataskaitiniais metais, lyginant su praėjusiais, 106,5 tūkst.Lt sumažėjo pirkėjų įsiskolinimas.

                     

Siekiant užtikrinti racionalų valstybinio turto naudojimą, apsaugą, gerą darbų kokybę, buvo vykdoma vidaus kontrolė. 2009 m. vidaus auditas parengė 5 ataskaitas , „Ataskaita apie skolų išieškojimo įvertinimą","Ataskaita apie ilgalikį turtą parduotą aukcionuose",Ataskaita apie lengvųjų automobilių panaudojimą",Ataskaita apie miško kelio remonto darbų finansavimą"Ataskaita apie ilgalaikio mat.turto apskaitos tikslumą ir tvarkymą:.

Ataskaitinių  metų pelnas prieš apmokestinimą- 138979Lt, grynasis- 93918Lt.

Miškų urėdija 2009 metais įvykdė visas nustatytas privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas. Šių normų vykdymui miškų urėdija išleido 2500,6 tūkst. Lt  Miško ugdomaisiais kirtimais buvo sutvarkyta 301ha valstybinių miškų, 350 km atliktas miško kelių remontas ir priežiūra, atnaujinta 53 km priešgaisrinių juostų, įrengta ir sutvarkyta aplinkosauginių ir rekreacinių objektų už 14,8 tūkst. Lt, atkurta 199,5 ha miško.

Urėdijoje funkcionuojanti priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrinės saugos priemones, veikė gan patikimai ir užtikrino savalaikį gaisrų nustatymą bei operatyvų jų gesinimą.VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai