Miško rodiklių pokyčiai

MIŠKO RODIKLIŲ POKYČIAI
Valstybinės reikšmės miškai

R o d i k l i a i

Miškotvarkos metai

Skirtumas

(+-)

2003

2013

Medynų plotas, ha

14848

15445

+597

Medynų plotas, % nuo miško žemės ploto

91,0

92,9

+1,9

Neapaugusi mišku žemė, ha

715

470

240

      iš jos – kirtavietės

670

422

-248

                – aikštės

38

29

-9

                – žemės, skirtos miškui įveisti

7

7

0

Sėklininkystės objektai, ha

58

64

+6

Technologinės paskirties žemė, ha

268

286

+18

Kita miško žemė, ha

34

84

+50

Iš viso miško žemės

15922

16349,2

+427,2

Ne miško žemė, ha

79

286

-104

      iš jos– kitos žemės

76

57

-19

              – pelkės

3

3

0

Medynų plotas pagal vyr.  medžių rūšis, ha:

      Pušynai

1586

1608

+22

      Eglynai

4060

4484

+424

      Ąžuolynai

1138

1199

+61

      Uosynai

687

205

-482

      Beržynai

4344

4195

-149

      Juodalksnynai

1246

1616

+370

      Drebulynai

1100

1167

+67

      Baltalksnynai

280

4195

+3915

      Kitos medžių rūšys

407

592

+185

Vidutiniai rodikliai:

     Amžius, m

57

52

 -5

     Bonitetas

1,3

1A,9

     Skalsumas

0,73

0,74

+0,01

     Bendras tūris, m3

195

215

+20

     Brandžių medynų tūris, m3

286

309

+23

Analizuojant vyraujančių medžių rūšių plotų dinamiką praeitame vykmetyje, pastebimas gana žymus šių plotų kitimas. Baltalksnynų plotas ženkliai padidėjo, prijungus laisvus valstybinius miškus, rezervuotus nuosavybės teisių atkūrimui.

         Vidutinis medynų tūris viename ha padidėjo 20 m3 ( 10 %), brandžių medynų padidėjo – 23 m3 ( 8 %)

Stebėsenos rezultatai