Miško sanitarinė apsauga

MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS RODIKLIAI

     Miškotvarkos metu ypatingų sanitarinės apsaugos priemonių projektuota nebuvo – sanitariniai kirtimai, medienos apdorojimas insekticidais bei žievinimas, gaudomųjų medžių išdėstymas ir kt.  Esamą sanitarinę miško būklę iš dalies parodo miškotvarkos inventorizuotas sausuolių ir virtėlių tūris. Valstybiniuose miškuose rasta 11,1 tūkst.m3 ( 0,5 % nuo viso tūrio) sausuolių ir virtėlių. Apskaičiuotas natūralus atkritimas sudaro apie 6,7 tūkst.m3(5,4 tūkst.m3 likvidinės medienos).
Miško sanitarinę apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintos „Miško sanitarinės apsaugos taisyklės“. Urėdijos, kaip ir visos šalies miškus, kasmet pažeidžia abiotiniai veiksniai, vabzdžiai, ligų sukėlėjai, žvėrys. Visų šių veiksnių ir organizmų daroma žala nevienoda. Miško kenkėjų, ligų bei kitų veiksnių sužaloti medynai registruojami kasmet nuo 1968 metų, kai buvo įsteigta Miško apsaugos stotis. Pakenktų medynų plotai surašomi į statistinę formą MŪ-10, o komentarai pateikiami miškų sanitarinės būklės apžvalgoje, kurią parengia Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai.
Sanitariniai plyni kirtimai vykdomi tuose medynuose, kuriuose atrankiniais kirtimais neįmanoma pagerinti medyno sveikatingumo. Sanitariniai kirtimai laikomi plynais, kai dėl blogos sanitarinės būklės iškertami visi medyną ar jo dalį sudarantys medžiai, nepriklausomai nuo medyno amžiaus ir iškertamo ploto.
Numatytą kirsti plynais sanitariniais kirtimais medyną apžiūri:  kai medyno plotas iki 1 ha, – miškų urėdo įsakymu sudaryta 3 miškų urėdijos specialistų komisija; kai plyni sanitariniai kirtimai numatomi vykdyti saugomoje teritorijoje, komisijoje turi dalyvauti ir valstybinio parko direkcijos, jei jos nėra, – regiono aplinkos apsaugos departamento arba jo struktūrinio padalinio, išduodančio leidimą miškui kirsti, atstovas. Kai medyno plotas 1 ha ir didesnis, apžiūroje turi dalyvauti Valstybės miškų tarnybos specialistas.

MIŠKŲ SANITARINĖ BŪKLĖ IR ATLIKTOS MIŠKO SANITARINĖS APSAUGOS  PRIEMONĖS 2016 m.  (plotas, ha) (pagal MU – 10 formą )

Priemonės, židiniai

Atliktos profilaktinės priemonės/ Židiniai  Plotas /(Ktm.)

 Vnt./Ktm. (L/Kg) /%

Chemikalas
 Inkilų kėlimas

120

 –

 Inkilų valymas

 –

120

 –

 Skruzdėlynų tvėrimas

 –

50

 –

 Nektaringų krūmų sodinimas

 6

 –

 –

 Uoksinių medžių atrinkimas

 36

 –

 Stebyklų plėšriesiems paukščiams įrengimas

26,3

 30

 –

Išdėstyta feromoninių gaudyklių

 –

 95

 –

 Iškasta duobelių straubliukams

 1,5

 –

 Išdėstyta vabzdžiagaudžių medžių/medienos

 –

 80,2

 –

 Medelių individualios apsaugos

21,9

 –

 Aptverta tvora

 34,8

 –

 –

 Išardyta bebraviečių

 1,8

 3

 –

 Paviršinio vandens nuleidimas

37,4

 –

 –

 Piktžolių/atžalų nakinimas (kirtaviečių purškimas)

92,0

 394

 Herbicidai

Repelentų tepimas

149,5

 755

 Repelentas

Žievėgraužis tipografas 

9,8/141

 

 –

 Drebulinė pintis

37,1/180 

 24

 –

 Nulaupyta žievė

41,4

 11

 –

Nukandžioti ūgliai

29,4

15

 –

Vėjalaužos ir/ar vėjavartos 

66,4/945

 19

 –

 Gaisrai

 0,1

 21

 –

 Užmirkimas

0

 –

 –

 Uosio džiūvimas

69,3/1040

17

– 

Miškų sveikatingumui gerinti ir atsiradusioms ligoms, kenkėjų židiniams likviduoti taikytos biologinės, cheminės ir fizinės – mechaninės apsaugos priemonės. Svarbesnės iš 2016 metais taikytų biologinių priemonių yra šios: pagaminti ir iškabinti 120 naujų inkilų 30 ha plote, išvalyta ir suremontuota 120 senų inkilų 33 ha plote, aptverta 50 skruzdėlynų 24 ha plote, atrinkti ir paženklinti 36 uoksiniai medžiai, pasodinta nektaringų krūmų parazitinių vabzdžių gausinimui 6 ha plote.
Cheminės apsaugos priemonės vykdytos 92,0 ha plote, daugiausia naikintos piktžolės ir atžalos. Iš fizinių – mechaninių kovos priemonių daugiausiai naudotos trys: šalinti kenkėjų apnikti medžiai, parinkti bei išdėstyti vabzdžiagaudžiai medžiai (90,0 m3 , 720 ha plote) ir išdėstyta 90 gaudyklių 80 ha plote. 149,5 ha jaunuolynų aptepta repelentais ir 34,8 ha aptverta tinkline tvora. Ši ūkinė priemonė ypač svarbi, nes ąžuolo ir kiti  želdiniai stipriai nukenčia nuo elninių žvėrių.