Veikla

VEIKLA

VĮ Kauno miškų urėdijos įstatai

Veiklos sritys

Prekyba mediena

Veiklos ir turto įsigijimo ir skolinimosi planai ir jų įvykdimas

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Finansinių ataskaitų rinkiniai ir jų įvykdimas

Atranka į laisvas darbuotojų pareigas 

Miškų urėdija – valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.

PAGRINDINIAI VĮ KAUNO MIŠKŲ URĖDIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bendrieji:

1.Miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas, vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais;
2.Visuomenės informavimas apie urėdijos miškus ir jų būklę ir tvarkymą;
3.Pažangiausių šalies bei užsienio technologijų ir techninių priemonių bei miškų mokslo pasiekimų diegimas į miškų ūkio gamybą ir miškininkystę.

Ekonominiai:

1.Racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas,
2.Auginamos medienos kokybės gerinimas; miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas, miško auginimo sąnaudų mažinimas.

Gamtosauginiai ir ekologiniai:

1.Miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas;
2.Biologinės įvairovės išsaugojimas ir gausinimas bei miškų sanitarinės priešgaisrinės apsaugos gerinimas;
3.Ūkininkavimo saugomų teritorijų miškuose reglamentavimas pagal šių teritorijų tikslus bei uždavinius.

Socialiniai:

1.Visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas regiono ir šalies lygmenyje;
2.Visuomenės dalyvavimas svarbiausių miškų ūkio klausimų sprendime;
3.Miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas.