Svarstė gaisrų prevenciją – suabejojo VPT

Svarstė gaisrų prevenciją – suabejojo VPT

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, 2013 m. gegužės 22 d. iš­klau­sęs Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos pa­aiš­ki­ni­mus dėl prieš­gais­ri­nės ste­bė­se­nos sis­te­mos ko­ky­bės, ne­ti­kė­tai nu­spren­dė kreip­tis į mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ir siū­ly­ti aps­vars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vo Žyd­rū­no Plyt­ni­ko tin­ka­mu­mą ei­ti par­ei­gas.

„Šį klau­si­mą svars­tė­me dar pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį ir nu­spren­dė­me, kad prie jo jau ne­beg­rį­ši­me. Ne­gi su kiek­vie­na nau­ja Sei­mo ka­den­ci­ja rei­kės prie to grįž­ti?” – per ko­mi­te­to po­sė­dį ste­bė­jo­si Sei­mo na­rė Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė.
Ko­mi­te­to po­sė­dis bu­vo su­šauk­tas, kai ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pa­ža­dė­jo ieš­ko­ti kal­tų­jų, mat ga­vo prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir tech­ni­kos eks­per­tų iš­va­das, kad Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos gais­rų pre­ven­ci­jos sis­te­ma, už ku­rią su­mo­kė­ta 43,68 mln. li­tų, ne­va ne­ati­tin­ka jai ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai kal­bė­jo, kad eks­pe­ri­men­tas at­lik­tas VPT ini­cia­ty­va, da­ly­vau­jant Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nams.

Pa­si­rin­ki­mui pritarė
Au­to­ma­ti­nė ant­že­mi­nė miš­ko gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­ma bu­vo įdieg­ta 24 miš­kų urė­di­jo­se 2010-2013 me­tais, va­do­vau­jan­tis dar 2007-ai­siais par­eng­tos Vie­nin­gos au­to­ma­ti­nės miš­kų gais­rų ste­bė­ji­mo sis­te­mos Lie­tu­vo­je mo­de­lio su­kū­ri­mo stu­di­jos iš­va­do­mis ir Va­rė­nos miš­kų urė­di­jo­je iš­ban­džius vie­ša­me kon­kur­se da­ly­va­vu­sių tri­jų ga­min­to­jų siū­ly­tą įran­gą. Pa­si­rink­to ga­min­to­jo įran­gos tech­ni­niai par­ame­trai bu­vo pra­na­šiau­si, tad VPT ne­prieš­ta­ra­vo pa­si­rin­ki­mui. Ta­čiau vė­liau šios tar­ny­bos va­do­vas ėmė abe­jo­ti dėl įdieg­tos sis­te­mos pa­ti­ki­mu­mo. „Pa­aiš­kė­jo nau­jų fak­tų, ku­rių anks­čiau tar­ny­ba ne­ži­no­jo. Kol kas ne­no­riu jų at­skleis­ti, kad in­for­ma­ci­ja ne­pask­lis­tų”, – dar 2012-ųjų bir­že­lį, pra­ėjus po­rai me­tų, kai bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­so lai­mė­to­jas, dės­tė ži­niask­lai­dai VPT va­do­vas. Ta­čiau, kaip pri­si­me­na A.Stan­ci­kie­nė, ir 2012 me­tų spa­lį po­sė­dy­je da­ly­va­vę VPT at­sto­vai kon­kre­čių kal­ti­ni­mų ne­pa­tei­kė.
Jei pa­aiš­kė­tų, kad įran­ga įsi­gy­ta ne­skaid­riai, Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja tu­rė­tų grą­žin­ti gau­tą 27 mln. li­tų ES par­amą.

 

Daugiau

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *