Svarstė gaisrų prevenciją – suabejojo VPT

Svarstė gaisrų prevenciją – suabejojo VPT Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, 2013 m. gegužės 22 d. iš­klau­sęs Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos pa­aiš­ki­ni­mus dėl prieš­gais­ri­nės ste­bė­se­nos sis­te­mos ko­ky­bės, ne­ti­kė­tai nu­spren­dė kreip­tis į mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ir siū­ly­ti aps­vars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vo Žyd­rū­no Plyt­ni­ko tin­ka­mu­mą ei­ti par­ei­gas. „Šį klau­si­mą svars­tė­me dar pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį ir nu­spren­dė­me, kad prie […]